Siirry suoraan sisältöön

Yksityisille

Optimize Brain-body Health & Performance

Kestävä aivoterveys. Kestävä suorituskyky. Kestävä elämä.

On haaste millainen tahansa, yksin teidän ei tarvitse sitä ratkaista. 

Leekki Lab tarjoaa näyttöön perustuvat aivotyökalut loppuelämän hyvinvointiin.

Kenelle?

KESTÄVÄ PERFORMANCE-valmennuksen asiakkaina ovat tyypillisesti kovaa painetta työssään kokevia esihenkilöitä, tiiminvetäjiä, asiantuntijoita sekä myyntitiimejä.

’UNLOCKING THE HUMAN POTENTIAL’-valmennuspolku sopii erityisen hyvin eri alojen asiantuntijoille sekä tulostavoitteisille myyntitiimeille.

’DISCOVERING THE LEADER POTENTIAL’-valmennuspolku on puolestaan suunniteltu monimutkaisten päätösten kanssa painiskelevien esihenkilöiden tarpeisiin.

Kun haluat löytää kestävän tavan saavuttaa huippupotentiaalisi, on KESTÄVÄ PERFORMANCE -sinua varten!

Valmennuksissa vastaamme mm. kysymyksiin:

 • Miten luodaan ja johdetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä tiivistä yhteistyötä?
 • Miten edistetään sujuvaa vuorovaikutusta, avoimuutta ja palautteenannon kulttuuria?
 • Miten kehitetään ja johdetaan luottamusta, empatiaa sekä psykologista turvallisuutta?
 • Miten työyhteisössä vahvistetaan arvostuksen ja oikeudenmukaisuuden tunnetta?
 • Miten työyhteisössä edistetään kykyä käsitellä konflikteja sekä väittelyitä?
 • Miten hypätään pelosta rohkeuteen, esim. improvisaation ja leikillisyyden keinoin?
 • Miten leikillisyys tukee sekä yhteisöllistä luovuutta että oppimista?

Kenelle?

Kohderyhmä: johtajat, johtoryhmät, tiimit, koko organisaatio

Toteutus: Yksittäinen valmennus- tai työpajakerta (tyypillisesti n. 2-4 h/krt) tai 3–6 valmennuspäivää sisältävä prosessi

Esimerkki 3 valmennuskertaa sisältävästä prosessista:

 • Voidaan toteuttaa etä- tai lähitoteutuksena
 • a) Alkukartoitus, b) toimenpiteiden ja tavoitteiden suunnittelu, C) toteutus ja loppureflektointi
 • välissä kehittäviä tehtäviä ja lukumateriaaliin tutustumista (“lukuläksyt”)
 • kommunikointisuunnitelman mukainen säännöllinen yhteydenpito ja konsultointi
 • henkilö- ja/tai ryhmäkohtainen kehityssuunnitelma ja sen mukaiset kehitystoimenpiteet jokaisen valmennuskerran jälkeen
 • vaikuttavuuden seuranta prosessiin soveltuvalla tutkimusinstrumentillä (esim. psykologisen turvallisuuden kyselylomake, teemahaastattelu)
 •  

Tutustu esimerkkeihin työpajoistamme

Alle on listattu työpajaesimerkkejä, joista voimme muotoilla tarpeisiinne sopivia sisältöjä – johtoryhmille, tiimeille, koko organisaatiolle. Työpajat sopivat tyypillisesti n. 3–16 henkilön ryhmille, ja niiden kesto vaihtelee 2–4 tunnin väliltä.

 1. Tiimin vahvuudet. Kyseessä on kevyesti pelillistetty tiimisimulaatio, jossa tiimin jäsenet tutustuvat toisiinsa syvemmin. Simulaation aikana he myös antavat ja saavat palautetta henkilökohtaisista vahvuuksistaan. Pelillistetyn simulaation päätteeksi analysoidaan yhdessä sekä tiimin vahvuuksia että kehittämismisalueita. 
 2. Konfliktitilanteet & tunnetemperamentit. Kyseessä on kevyesti pelillistetty tiimisimulaatio, jossa tiimi pääsee hauskalla tavalla pähkäilemään tapaansa käsitellä konflikteja. Työpajassa käydään läpi myös ryhmän jäsenten erilaisia tapoja reagoida konfliktitilanteissa. 
 3. Tunne itsesi & ymmärrä muita. Tämän työpajan tavoitteena on syventää sekä itsetuntemusta että ymmärrystä persoonallisuuseroista ihmisten välillä.  Ryhmä käy valmentajamme kanssa läpi, miten nämä vaikuttavat esim. johtamiseen ja/tai tiimien yhteistyöhön. Työpaja pohjautuu tieteellisesti kehitettyyn ’Big Five’-persoonallisuusteorian malliin, joka on yksi tutkituimmista ja laajimmin hyväksytyistä ihmisen persoonallisuutta kuvaavista malleista. 
 4. Vaikuttava palaute. Tässä työpajassa opit, miten luodaan oivaltavaa ja vaikuttavaa palautekulttuuria. Käymme teorian tasolla läpi mm. yhteenkuuluvuuden tunteen sekä palautteen annon neuropsykologiaa. Työpaja sisältää myös runsaasti vinkkejä sekä käytännön harjoittelua (’tools & tips’), joiden avulla kehityt sekä palautteen antajana että vuorovaikutustaitojen hyödyntäjänä. 
 5. VALOA-aivoille – tunneälyllä tiiviimpää yhteistyötä. Tässä työpajassa pääset sukeltamaan VALOA-aivoille-mallin oppeihin. Opit, miten aivomme käsittelevät sosiaalisia palkintoja ja uhkia, sekä millaisilla kuuntelustrategioilla voit sujuvoittaa muiden kanssa työskentelyä. Opit myös strategioita, joilla ymmärrät paremmin niin omia kuin muiden tunteita. Oppien avulla hallitset tunteitasi jokapäiväisiä päätöksiä tehdessäsi. Käytännön näyttöön perustuvina työkaluina esittelemme mm. erilaisia ’uudelleenarviointitekniikoita’ sekä ’olotilan sanoittamista’, joiden on tutkimuksissa todettu vähentävän stressireaktioita sekä aivojen yliaktiivisuutta. 
 6. Psykologisesti turvallinen asiakaskokemus. Tämän työpajan tavoitteena on esittää, kuinka nykypäivän asiakastyö on ihmisläheisempää kuin koskaan – arviomme ja päätöksemme nojaavat erittäin vahvasti inhimillisiin tekijöihin, kuten luottamuksen tasoon. Sosiaalinen neurotiede on osoittanut, että oikeanlainen kohtaaminen on harvoin puhdasta sattumaa. Moni asia voi tutkitusti vaikuttaa siihen, miten aivomme virittyvät samalla ”aaltopituudelle”, ja miten luontainen taipumuksemme nähdä uusi ihminen ”vihollisena” käännetään eduksemme. Tässä koulutuksessa opit, miten aivoja ymmärtämällä luodaan vahvempaa asiakasymmärrystä ja asiakaskokemusta. Lisäksi opit, miksi aivojen palkitsemisjärjestelmän tunteminen on yksi tärkeimpiä asioita asiakastyössä sekä miten kuuntelun neurotiede auttaa ymmärtämään toisten sisäisiä mielentiloja paremmin. 
 7. Moka-piknik – kuinka uskaltaisimme mokata avoimesti? Tässä työpajassa tutustutaan improvisaation oppien kautta lempeästi mokaamiseen – sen ihanuuteen ja kamaluuteen. Lisäksi opitaan katsomaan mokaa suoraan silmiin, näkemään se mahdollisuutena oppia koko organisaationa. Virheidensä tunnustaminen ja jakaminen vaativat sekä luottamusta että sallivaa organisaatiokulttuuria. Tällaisessa kulttuurissa tärkeintä on auttaa toisiamme onnistumaan. Työpajan tavoitteena on löytää uusia tapoja lisätä lämpöä vuorovaikutukseen sekä keinoja tulla ymmärretyksi: ja ymmärtää toisia. Kun työyhteisön lämpö löydetään, myös oman navanseudun tuijottelu vähitellen unohtuu.
 8. Komppaatko vai kamppaatko? Henkilöstön kannustava ja rakentava vuorovaikutus luo pohjan luovalle ajattelulle ja ilmapiirille. Tässä työpajassa opitaan olemaan rohkeammin esillä ja osallinen. Opettelemme luomaan yhdessä turvallisen tilan, jossa toisia ei tyrmätä (verbaalisesti eikä fyysisesti), vaan opitaan vastaanottamisen taitoja. Oivalletaan yhdessä, miten rakentava ja tyrmäävä vuorovaikutus eroavat toisistaan ja miten ne vaikuttavat ilmapiiriin. Tutkitaan lisäksi, mitä hyötyä “Joo, ja” -ajattelusta on luovan ja luottamuksellisen ilmapiirin rakentamisessa, ja kuinka henkilöstöä voidaan auttaa etsimään ja näkemään mahdollisuuksia ja uusia ratkaisuja.
 9. Leikki on luottamusta. Leikillisyyden ja psykologisen turvallisuuden yhteys on kiehtova. Tutkimusten mukaan leikillinen asenne ja toiminta työyhteisössä tukevat psykologista turvallisuutta kahdella keskeisellä tavalla: ne edistävät sekä työyhteisön toverillisuuden että haavoittuvaisuuden tunnetta. Lisäksi on havaittu, että leikillisyys luo myönteisen kehän: leikillisyys työyhteisössä sekä voimistaa psykologista turvallisuutta, minkä lisäksi psykologinen turvallisuus lisää leikillisyyttä entisestään. Tässä työpajassa opitaan hyödyntämään leikillistä asennetta luottamuksen ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Pohdimme yhdessä, miten leikillisyyttä tulisi johtaa, ja miten sitä voitaisi hyödyntää juuri tässä organisaatiossa parhaimmalla mahdollisella tavalla. Työpajassa käydään läpi mm. tapoja lisätä omaa leikillistä asennetta, keinoja tunnistaa koko työyhteisön leikilliset voimavarat ja leikkipersoonat sekä työkaluja, joilla yhteisöllistä oppimista voidaan hyödyntää leikillisyyden avulla. 

 10. PlayTrust – luottamuksellisen ideointipalaverin rakennuspalikat. Tässä työpajassa käymme läpi, kuinka oikeanlainen tunneilmasto ja tunneilmapiiri vaikuttavat luovaan tiimityöskentelyyn. Tavoitteena on tarjota käytännön vinkkejä siihen, miten luodaan solidaarinen ja arvostava ideointipalaveri. Tulemme näyttämään, kuinka parhaat ideat syntyvät juuri silloin, kun uskallamme puhua, esittää keskeneräiset ideamme, ja rakentaa toisten ajatusten päälle. Työpajassa voidaan hyödyntää myös erilaisia leikillisiä lähestymistapoja, kuten PLEX-ideointikortteja, kehollisuutta, improvisaatiota tai muotoilutekniikoita, jotka auttavat pääsemään yli sekä ajattelun umpikujista että ponnistamaan jännityksestä rohkeuteen. 

Muutoksen aikaansaaminen – ”From Wow to Flow to Glow”

Olemme kehittäneet ainutlaatuisen From WOW to FLOW to GLOW-viitekehyksen, joka auttaa psykologisesti turvallisten organisaatioiden rakentamisessa. Viitekehyksemme periaate on yksinkertainen – sen tarkoituksena on helpottaa organisaatioita tunnistamaan oma psykologisen turvallisuuden perustaso ja yksilöllisen muutospolun lähtöpiste. Strategiamme on luoda jokaisella organisaatiolle omannäköinen ja aidosti vaikuttava muutospolku kohti psykologisesti turvallista ilmapiiriä Arvolupauksemme onkin, että jokainen yritys voi kasvaa psykologisesti turvalliseksi: omilla ehdoillaan, omilla vahvuuksillaan. Me tarjoamme tähän tarkoituksenmukaiset välineet – esihenkilöille, johtoryhmille, tiimeille ja yksilöille.

 1. ”Wow”-elämys. Polun ensimmäisessä vaiheessa haluamme luoda syvällisen ymmärryksen käsiteltävästä aiheesta, jolloin organisaatio tai yksilö tunnistaa nykytilan, näkee mahdollisuuden muutokselle, ja saa perustelut muutoksen hyödyille (”Do I want to to this, and why?”). Tässä vaiheessa valetaan uskoa myös muutoksen vaikuttavalle läpiviemiselle sekä tunnistetaan organisaation ja/tai yksilön ainutlaatuiset voimavarat (”Can I do this?”). Ensimmäisessä vaiheessa on olennaista ymmärtää, mitä käsiteltävät teemat käsitteinä edustavat, sekä mitä tutkittuja hyötyjä lähestymistavoistamme on niin yksilöille, tiimeille kuin organisaatiolle
 2. ”Flow”-elämys. Toisessa vaiheessa tavoitteena on lisätä oppiemme virtaavuutta työyhteisössä. Tässä vaiheessa tunnistetaan mm. ne tekijät, joita vaaditaan muutoksen läpiviennille (“What do I need to do in order to succeed?”). ”Flow”-vaiheessa on olennaista hahmottaa, miten psykologista turvallisuutta johdetaan tutkitusti parhaiten juuri tässä organisaatiossa, ja millaista apua muutoksen läpivientiin mahdollisesti tarvitaan. Kun ymmärrys ja voimavarat ovat tunnistettu, psykologisen turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden pihkan virtaavuutta voidaan lisätä kaikkeen tekemiseen.
 3. ”Glow”-elämys. Kolmannessa vaiheessa tavoitteemme on saavuttaa hehkuminen, jossa työyhteisö kollektiivisesti hehkuu psykologista turvallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Opeistamme on tullut olennainen osa sekä organisaatioin että yksilöiden identiteettiä. Lopulta hehku toivottavasti siirtyy jälkihehkuna (”afterglow”) myös organisaation sidosryhmiin sekä koko yrityksen toimintakulttuuriin ja arvoihin.

Miten polku kohti yhdessä asetettuja tavoitteita etenee?

Näin yhteistyömme etenee:

 1. Yhteistyön alussa luomme ymmärryksen organisaationne nykytilanteessa vallitsevista tarpeista. Autamme organisaatiotasi tunnistamaan sekä oman psykologisen turvallisuuden tason että ne tekijät, jotka leikillisyyttä työyhteisössä rajoittavat ja tukevat. Apuna voimme tarvittaessa hyödyntää psykologisen turvallisuuden arvioimiseksi kehitettyä tieteellisesti validoitua mittaria tai esihenkilöille kohdennettua teemahaastattelua
 2. Toisessa vaiheessa teemme tulkinnan alkukartoituksen tuloksista, joiden pohjalta määritämme yhteistyön lähtötason sekä toimenpidesuunnitelman esiteltäväksi asiakkaalle. Toimenpidesuunnitelmasta käy ilmi mm. valitut tavoitteet, osatavoitteet sekä tarkoituksenmukaiset mittarit tulosten seuraamiseksi. Joillekin organisaatioille tämä tarkoittaa, että lähdemme liikkeelle työhyvinvoinnin peruspalikoiden kasaamisesta, toisten organisaatioiden kanssa voimme puolestaan pohtia jo luovan ja leikillisen organisaation rakennuspalikoita
 3. Kolmannessa vaiheessa, eli keskusteluiden ja mahdollisten muokkausten jälkeen, sovimme valmennuskumppanuuden valmennuspäivien ja työpäivien määrän (esim. 2–4 valmennus- tai työpajapäivää) sekä niiden alustavat ajankohdat.
 4. Neljännessä vaiheessa on ensimmäisen valmennus-/työpajakerran vuoro.
 5. Haluamme pitää muutospolun mahdollisimman joustavana ja vaikuttavana. Tästä syystä asiantuntijamme käyvät (viidennessä eli iterointivaiheessa) yhdessä läpi jokaisen valmennuskerran sisällön. Keskusteluiden ja palautteen pohjalta tulevien kohtaamiskertojen sisältöjä voidaan muokata helposti.
 6. Lopuksi projektin tuloksia analysoidaan, verrataan asetettuihin tavoitteisiin sekä suunnitellaan mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Lisätiedot ja hinnat

Jokainen valmennuspolku suunnitellaan yksilöllisesti, joten lopullinen hinta muodostuu aina vasta alkukartoituksen jälkeen.

Alle olemme kuitenkin listanneet suuntaa antavia esimerkkihintoja erilaisista valmennuspoluista yrityksille:

 1. Yksittäinen työpaja (2-3h) yht. 1 200 €
 2. Kaksi työpajaa (2–3h/työpaja) yht. 2 200 €
 3. Kolme työpajaa (2–3h/työpaja) yht. 3 000 €
 4. Jotain muuta? Kysy tarjousta!

* Koulutukset ja työpajat sisältävät aina sekä teoriaa että käytäntöä

* Koulutus  räätälöidään aina yrityksen toiveiden mukaiseksi (yllä esiteltyjä kokonaisuuksia voidaan käyttää pohjana keskusteluissa)

* Vaikuttavan muutospolun rakentamiseksi suosimme vähintään kolmen työpajan kokonaisuutta

*Asiakas saa käyttöönsä koulutusmateriaalit sekä tallenteen esityksestä (tallennus asiakkaan itsensä toimesta)

* 10 % koulutuksen kokonaistuloista lahjoitetaan säännöllisesti vaihtuvaan hyväntekeväisyyskohteeseen.

Kysy sopivaa pakettia tarpeisiinne!

Tarjoamme maksuttoman konsultaation, joten leekitelläänkö ihan aluksi vain ajatuksen tasolla?